ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ про надання консультаційних послуг

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам або уточнити інформацію, що Вас цікавить за тел. (098) 109 29 54 або відмовитись від послуги.

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) громадської організації «Асоціація дитячих центрів України», надалі «Надавач консультаційних послуг», а саме кейс «Оформлення працівників та ведення кадрового діловодства» з використанням дистанційних освітніх технологій в ГО «Асоціація дитячих центрів України» на визначених Договором умовах та вартості.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. Загальні положення

Договір про надання консультаційних послуг, а саме кейс «Оформлення працівників та ведення кадрового діловодства» є офіційною публічною офертою громадської організації «Асоціація дитячих центрів України», адресованою фізичним особам (далі – «Користувач послуг»).

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Діюча версія даного Договору завжди розміщена на сайті Надавача послуг (www.how-to-hire.seminar.net.ua) і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Користувачу послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення

2.1. Під терміном «Користувач послуг» розуміється фізична особа, яка буде отримувати консультаційні послуги, а саме кейс «Оформлення працівників та ведення кадрового діловодства» в ГО «Асоціація дитячих центрів України».

2.2. Надалі по тексту Договору Надавач консультаційних послуг і Користувач послуг також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

3. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання ГО «Асоціація дитячих центрів України» консультаційних послуг, а саме кейс «Оформлення працівників та ведення кадрового діловодства», на визначених Договором умовах.

4. Порядок укладення Договору

4.1. Договір укладається між Надавачем послуг і Користувачем договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).

послуг у формі 4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень.

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем дій, визначених п. 4.4. Договору.

4.4. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на сайті Надавача послуг шляхом виконання наступних дій:

– реєстрація на сайті Надавача послуг www.how-to-hire.seminar.net.ua;

– оплата Користувачем, або іншою особою послуг Надавача згідно тарифів вказаних на сайті, далі – «Тарифи».

Вказані дії, виконані Користувачем, свідчать про те, що Користувач послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.5. Відомості про послуги

Згідно з цього Договору, Надавач послуг надає Користувачеві наступні послуги:

4.5.1. Индивідуальну консультацію по телефону з питань оформлення працівників та ведення кадрового діловодства.


4.5.2. Шаблони 9 документів, необхідних для роботи.


4.5.3. Письмове роз’яснення законодавства. 


4.5.4. Допомога у виборі видів діяльності (КВЕД) або їх зміні.

4.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається здійсненням оплати Користувачем послуг і діє протягом усього терміну отримання послуги, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.7. Укладання Договору означає, що Користувач послуг:

– у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання послуг;

– визнає безумовну професійну придатність персоналу ГО «Асоціація дитячих центрів України», правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

– приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

5. Порядок розрахунків

5.1. Консультаційні послуги надаються Користувачеві на попередній платній основі, відповідно до тарифів, вказаних на сайті Надавача послуг за адресою www.how-tohire.seminar.net.ua.

5.2. Оплата за надання консультаційних послуг здійснюється наперед, в розмірі, що вказані в тарифах (на сайті www.how-to-hire.seminar.net.ua). Користувач вносить плату повністю. Надавач послуг зв’язується з Користувачем послуг протягом доби після отримання підтвердження про оплату. Послуга надається протягом 14 робочих днів.

5.3. Оплата, внесена Користувачем за консультаційні послуги, у разі одностороннього припинення договору у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Користувача послуг Надавачем не повертається.

5.6. Оплата консультаціних послуг Надавачу, а також інших фінансових зобов’язань Користувача перед Надавачем послуг, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок або за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача послуг (www.how-to-hire.seminar.net.ua) з використанням сервісу електронних платежів «Liqpay».

6. Права та обов’язки Надавача консультаційних послуг

6.1. Надавач консультаційних послуг зобов’язаний:

6.1.1. Організувати консультаційну діяльність за кейсом «Оформлення працівників та ведення кадрового діловодства, а саме:

– надати відповідну консультацію в телефоному режимі.


– надіслати по електронній пошті шаблони 9 документів, необхідних для роботи.

– надати письмове розяснення законодавства;

– надати допомогу у виборі видів діяльності (КВЕД).

6.2. Надавач консультаційних послуг має право:

6.2.1. Призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Користувачем своїх фінансових зобов’язань перед Надавачем.

6.2.2. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на послуги, з попередньою їх публікацією на сайті Надавача консультаційних послуг.

7. Права та обов’язки Користувача послуг

7.1. Користувач послуг (або його довірена особа) зобов’язаний:

7.1.1. Упродовж усього періоду користування послугами дотримуватися умов та вимог цього Договору.

7.1.2. У ході отримання послуги виконувати законні вимоги персоналу Надавача послуг і умов цього Договору.

7.1.3. Не розголошувати третім особам інформацію кейсу «Оформлення працівників та ведення кадрового діловодства».

7.2. Користувач послуг має право:

7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору.

7.2.2. Вимагати від Надавача виконання вимог даного Договору.

7.2.3. Обирати, з запропонованих Надавачем, додаткові послуги, згідно встановлених тарифів.

7.2.4. Знайомитися з порядком та умовами надання консультаційних послуг в ГО «Асоціація дитячих центрів України».

8. Відповідальність сторін

8.1. Надавач консультаційних послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та в Законах України.

8.2. В інших випадках невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

8.4. У випадку порушення Користувачем послуг умов цього Договору Надавач послуг не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

9. Зміна і розірвання Договору

9.1. Надавач консультаційних послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на послуги, шляхом попередньої публікації змін на сайті Надавача послуг.

9.2. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

9.2.1. При прийняті Надавачем послуг відповідного рішення на підставі невиконання Користувачем своїх зобов’язань.

9.2.2. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

10. Вирішення суперечок

10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення одної з Сторін до другої.

10.2. Надавач послуг після отримання від Користувача послуг претензії, зобов’язаний протягом 21 (двадцяти одного) робочого дня її розглянути та направити Користувачеві послуг мотивовану відповідь.

10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Надавача послуг з навчання.

11. Інші положення

11.1. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами діючого законодавства України.

11.3. Надавач консультаційних послуг за цим договором є: ГО «Асоціація дитячих центрів України».

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ НАДАВАЧА ПОСЛУГ

ГО «Асоціація дитячих центрів України» Юридична адреса: м. Ірпінь вул. Чехова 24, кв. 2
 Код ЄДРПОУ – 42131436, р/р 26008053038340, банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842